กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายอภิสิทธิ์ เชื้อนิล
นายช่างโยธา รักษาการ ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 088-3553558


นายอภิสิทธิ์ เชื้อนิล
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 088-3553558


นายสุวิบุล มูลมะณี
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 093-3247599


นายเกียรติศักดิ์ กองทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 093-4479577


นายฉลอง ศรีชนะ
คนงานทั่วไป


นายบรรชา ศรีวะรมย์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 098-6915621


นายคำมูล ทานะเวช
จ้างเหมาบริการ


นายทองคำ พลยาง
จ้างเหมาบริการ