E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
หนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง(งานเลือกตั้ง) 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง(งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จ้างตรายางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้อแบบพิมพ์ หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(สถ./ผถ. 1/6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อป้ายปิดประกาศ ป้ายขีดคะแนน (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายข้างวัดโพนดินแดง-บ้านหนองแหน) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนประทาย) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมร เพ็งธรรม - บ้านนายบุตร ศาลางาม) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านนายประเสริฐ พันธ์เพชร) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (สายซอยบ้านผู้ช่วยปราณี สว่างวงษ์) 19 ต.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายซอยบ้านสวัสดิ์ ชื่นตา) 19 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-0004 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บ้านโนนหาด โดยวิธีคัดเลือก 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0104 (ช่วงบ้านคำผักหนาม-บ้านนาสมบูรณ์) โดยวิธีคัดเลือก 12 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านนายหัส บุญศรี หมู่ที่ 2 บ้านคำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายห้วยตู๋เสี่ย(ช่วงประปาผิวดินขนาดใหญ่-บ้านนายลี ศรีชนะ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายแยก(บ้านหนองแหน-บ้านทรายทอง)-นานายติ่ง ศรีชนะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้านคำผักหนาม-ห้วยแกว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายซอยโรงเก็บฟางนางคำตา นาถาบำรุง-แยกที่สาธารณะประโยชน์(ป่าช้า) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายโพนดินแดง-หนองแหน หมู่ที่ 7 (สายหลังวัดบ้านโพนดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างงานขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา บ้านโนนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างงานขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายเคน ทานะเวช บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013(บ้านหนองแหน-บ้านโนนประทาย) - ดงคำเนียม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013(บ้านโพนดินแดง-บ้านหนองแหน)-นานายสวัสดิ์ มีอุดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายนานายหนัน คำแสน - หนองคันคาก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายทางหลวงชนบท ยส.4013(บ้านหนองแหน-บ้านโนนประทาย)-บ้านโนนหาด(แยกภูถ้ำ) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายซอยบ้านนายเฉลา ศรีจันทร์ - บ้านนายดาวกระจาย บูรณะกิติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
อาหารเสริม(นม) 20 ก.ย. 64
จ้างงานขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตัน หมู่ที่ 4 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
อาหารเสริม(นม) 16 ก.ย. 64
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อสารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อยางนอก รถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64