กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางธิกุลรัตน์ ศรีจันทร์
ปลัด อบต.หนองแหน รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 098-2131169


นางพงษ์ละดา สระเพชร
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-7483681


นางดวงหทัย ศรีวิเศษ
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-3861822


นางเดือนเพ็ญ เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 062-1609185


นางประกายแก้ว ศรีแจ่ม
ครู ชำนาญการ


นางยุพิน บุญไสว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางรัชดา จำลองโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุมาลัย รากทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางอุมาภรณ์ วงษ์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางศุภรัตน์ วงศ์อินตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางดวงจันทร์ ทองทิพย์
จ้างเหมาบริการ


นางบุญเกิด ทานะเวช
จ้างเหมาบริการ


นางขันแก้ว พันธ์เพชร
จ้างเหมาบริการ