สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสำเนา สุขเกษม
ประธานสภา
เบอร์โทร : 090-3432808


นายสมชาย สาหินกอง
รองประธานสภา
เบอร์โทร : 093-5389055


นายวิชัย ทองทิพย์
ส. อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร : 091-7847317


ว่าง
ส. อบต. หมู่ 1


นายสัมฤทธิ์ เฉียบแหลม
ส. อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร : 063-8627796


นายบุญมา สารบรรณ
ส. อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร : 080-1712912


นายไสว คำแสง
ส. อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร : 062-3621130


นายปัญญา วินทะไชย
ส. อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร : 082-1477939


นายสมชาย สว่างวงษ์
ส. อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร : 093-3415606


นายประดิษฐ์ มัทธรัตน์
ส. อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร : 084-2854085


นายนิคม บุญคาญ
ส. อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร : 063-1833677


นางสบาย เวฬุวนาธร
ส. อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร : 084-1947686


นายประศาต ภูพวง
ส. อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร : 081-0737100


ว่าง
ส. อบต. หมู่ 6


นางทองใบ กองทอง
ส. อบต. หมู่ 7
เบอร์โทร : 098-9818312


นายสินสมุทร หมื่นทอง
ส. อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร : 093-5704822


นายอดุลย์ จำเดิมสุข
ส. อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร : 082-1531754


ว่าง
ส. อบต. หมู่ 9


ว่าง
ส. อบต. หมู่ 9


นายญา สว่างวงษ์
ส. อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร : 080-7254206