นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
"ตำบลหนองแหนเป็นตำบลเข้มแข็ง    การคมนาคมสะดวก   มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์    เศรษฐกิจดี    มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์"


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
 

ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์
1 แนวทางที่ 1 ระบบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 ระบบแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2 แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ทางคมนาคม
แนวทางที่ 2 ระบบสาธารณูปโภค
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูป 
                ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 4 การท่องเที่ยว
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4 แนวทางที่ 1 การจัดสวัสดิการสังคม  การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 การรักษาความปลอดภัย  และความสงบ
                เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางที่ 2 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ
ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
6 แนวทาง 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
แนวทาง 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ
              วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 แนวทาง 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แนวทาง 2 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
              มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
แนวทาง 3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
แนวทาง 4 พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารจัดการ การเมืองและการปกครอง
8 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
                ทางธรรมชาติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่การส่งเสริมการประกอบอาชีพการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตการส่งเสริมให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ไปสู่ระดับมาตรฐานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลหนองแหน
2. ด้านสังคม  การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคมด้วยการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดตลอดจนสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี การให้การสงเคราะห์และความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี และคนชรา
3.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดจนส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้มีโอกาสด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงมีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน  สนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลสำคัญ  อาทิ  วันสงกรานต์  ลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่น
                   ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน สามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปด้วยแนวทางการพัฒนาหลักที่กล่าวมาภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนของท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้  ดังนี้
 
1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่างๆ  ทั้งในด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจงบประมาณและบุคลากร ดังนี้
                   - ด้านศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
                   - ด้านศักยภาพและขีดความสามารถของงบประมาณ จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเสนอร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานและการจัดทำโครงการพัฒนา
                   - ด้านบุคลากร  จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการเข้ารับการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.2 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรจัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตร  เช่น 
      - ขุดลอกและซ่อมแซมแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน
      - ทำแนวกั้นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่
      - ปรับปรุงและซ่อมแซมทำนบกักน้ำที่ชำรุดเสียหาย
      - จัดทำโครงการประปาเพื่อการเกษตร
      - จัดทำแผนงานรองรับภาวะขาดแคลนน้ำในบางฤดูกาล
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง)ในเส้นทางสายหลัก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
1.4ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  หมู่บ้าน  / ตำบล  และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอันเป็นแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงาน
 
2. นโยบายเศรษฐกิจ
2.1 การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  แก้ไขปัญหาและจัดให้มีน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง  ขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขิน  จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภาวะภัยแล้ง  จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำการเกษตรในพื้นที่ให้เหมาะสมและพอเพียง
2.2จัดหางานให้กับผู้ว่างงานส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพการประกอบอาชีพเสริมเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาส
2.3   ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อระบายสินค้า
 
3. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1 ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลให้ได้มาตรฐาน
3.2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟทาง) ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก
3.3 จัดวางระบบท่อระบายน้ำในเขตชุมชน
3.4 ส่งเสริมขยายการให้บริการด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ระบบประปา) ให้ทั่วถึง
3.5 จัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ำตามลำห้วย   หนอง  คลอง  บึง

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพิ่มโอกาสด้านการ
ศึกษาอย่างทั่วถึง  พัฒนา สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนฟื้นฟูการสร้างเอกลักษณ์ด้านประเพณีท้องถิ่น

5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิการจัดสร้างป้อมจุดตรวจหมู่บ้าน  การติดตั้งแสงสว่างในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ
5.2การเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการป้องกันปราบปรามผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
5.3  การให้การสงเคราะห์และความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
5.4  จัดส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการพัฒนาเยาวชน  

6. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6.1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามร่มรื่น ปราศจากมลพิษ
โดยมีเป้าหมายให้เป็นชุมชน  ตำบล  หมู่บ้านน่าอยู่
6.2 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
7.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่างๆทั้งในด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจงบประมาณและบุคลากร 
        -  ด้านศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบงานให้สามารถรองรับต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
        -  ด้านศักยภาพและขีดความสามารถของงบประมาณ  จัดให้มีการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจัดทำระบบแผนที่  ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเสนอร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานและจัดทำโครงการพัฒนา
        -  ด้านบุคลากร จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการเข้ารับการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
7.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชากรหมู่บ้าน /  ตำบล  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ระหว่างผู้นำ
ชุมชน  ฝ่ายปกครองส่วนอื่นๆ  กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
7.3 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ  และโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน

8. นโยบายการสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข
8.2พัฒนากิจการด้านการสาธารณสุขมูลฐานการตรวจสุขภาพการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลามัยที่ดี
8.3 การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อควบคุม ดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อภาวะสุขอนามัยของประชาชน อาทิ การจัดทำตลาดสด การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนและการปล่อยสัตว์  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  การก่อมลพิษ และเหตุรำคาญ 

 
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 481