แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 2564   28 เม.ย. 64 75
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 2564   28 เม.ย. 64 74
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 1 ปี 64   19 เม.ย. 64 51
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 64   9 เม.ย. 64 1223
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 64   9 เม.ย. 64 40
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพัสดุ 2563   30 พ.ย. 63 42
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 2547และแก้ไขเพิ่มเติม   30 ต.ค. 63 184
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 42)   30 ต.ค. 63 39
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 43)   30 ต.ค. 63 83
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 44)   30 ต.ค. 63 34
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ 2562   30 ต.ค. 63 33
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 2561   30 ต.ค. 63 34
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การสอบสวนทางวินัย 2559   30 ต.ค. 63 107
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครู 2562   30 ต.ค. 63 42
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ฉบับที่ 34-36   30 ต.ค. 63 45
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์พัฒนาอย่างเข้มของพนักงานครู 2562   30 ต.ค. 63 43
ประกาศ กอบต.ยส 25445และแก้ไขเพิ่มเติม   30 ต.ค. 63 37
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64-66   30 ต.ค. 63 40
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64   30 ต.ค. 63 47
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63   30 ต.ค. 63 42
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 2 ปี 63   12 ต.ค. 63 44
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย 64   9 ต.ค. 63 42
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปี 64   7 ต.ค. 63 55
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ปี 64   7 ต.ค. 63 486
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปี 2564   28 ก.ย. 63 34
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 64   28 ก.ย. 63 39
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 63   2 มิ.ย. 63 72
แผนการพัฒนาบุคคลากร 63   27 ม.ค. 63 67
25 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ธ.ค. 62 42
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 62   12 พ.ย. 62 79