แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 2564   28 เม.ย. 64 9
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 2564   28 เม.ย. 64 9
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 1 ปี 64   19 เม.ย. 64 8
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 64   9 เม.ย. 64 8
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 64   9 เม.ย. 64 7
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพัสดุ 2563   30 พ.ย. 63 6
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 2547และแก้ไขเพิ่มเติม   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 42)   30 ต.ค. 63 7
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 43)   30 ต.ค. 63 8
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ (ฉบับ 44)   30 ต.ค. 63 5
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ 2562   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 2561   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์การสอบสวนทางวินัย 2559   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครู 2562   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์ฉบับที่ 34-36   30 ต.ค. 63 6
ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่องหลักเกณฑ์พัฒนาอย่างเข้มของพนักงานครู 2562   30 ต.ค. 63 4
ประกาศ กอบต.ยส 25445และแก้ไขเพิ่มเติม   30 ต.ค. 63 4
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64-66   30 ต.ค. 63 3
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 64   30 ต.ค. 63 2
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63   30 ต.ค. 63 1
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 2 ปี 63   12 ต.ค. 63 7
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย 64   9 ต.ค. 63 7
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปี 64   7 ต.ค. 63 9
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ปี 64   7 ต.ค. 63 7
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปี 2564   28 ก.ย. 63 4
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 64   28 ก.ย. 63 4
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 63   2 มิ.ย. 63 43
แผนการพัฒนาบุคคลากร 63   27 ม.ค. 63 40
25 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ธ.ค. 62 6
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 62   12 พ.ย. 62 48