สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางธิกุลรัตน์ ศรีจันทร์
ปลัด อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 098-2131169


นายเทอดภูมิ สมภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 062-9916936


นายเทอดภูมิ สมภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 062-9916936


นายฉลอง จำลองโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 083-3685769


นายอารีย์ พิมพ์พันธ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 080-7979378


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางประภัสสร ศรีโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 086-0262528


นายชาตรี ทานะเวช
ยาม


นายศุภกร หมื่นทอง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 098-6605106


นายประสิทธิชัย สว่างวงษ์
จ้างเหมาบริการ