มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 65   25 เม.ย. 65 31
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 65 16
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 65 16
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 65 11
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 65 15
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 65 15
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 63-64   29 เม.ย. 64 114
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 63 64
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 63 65
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 62 73
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 62 118
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 61 128
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 61 366