อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราในช่วงเทศกาล และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อสม.ประจำหมู่บ้าน คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดินแดง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลดละเลิกสุราใ..... วันที่ 30 ธ.ค. 64 (ดูู 16)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 64

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดย ท่านนายกเทอดศักดิ์ สมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโนนประทาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินจากเศษวัสดุเหลือใช้ ... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 225)

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 ราย... วันที่ 30 ก.ย. 63 (ดูู 65)

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนร่วมกับส่วนราชการอื่นดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2563... วันที่ 7 ก.ย. 63 (ดูู 50)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินตำบลหนองแหน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่าน ทศพล  สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินตำบลหนองแหน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี... วันที่ 28 ส.ค. 63 (ดูู 131)

โครงการแจกอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 342)

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ออกบริการฉีดวัคซีนและทำหมั่นสุนัข แมว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 153)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019   ... วันที่ 19 มี.ค. 63 (ดูู 131)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12  มีนาคม  2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุม ตลอดจนประชาชนในตำบลหนองแหน ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้   การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ..... วันที่ 13 มี.ค. 63 (ดูู 119)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

              หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแหน  จำนวน  100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแ..... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 89)

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 86)

โครงการผู้สูงอายุร่วมคิด ร่วมทำ นำสุขภาพจิตที่ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุร่วมคิด ร่วมทำ นำสุขภาพจิตที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำผักกูดได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร... วันที่ 17 ธ.ค. 62 (ดูู 93)

กิจกรรม 5 ส.

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลหนองแหน ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562)... วันที่ 4 ธ.ค. 62 (ดูู 86)

โครงการเยาวชนคนรักษ์ป่า

เมื่อ วันที่  27   สิงหาคม    2562  นายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเยาวชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแหน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน... วันที่ 31 ส.ค. 62 (ดูู 119)

โครงการพัฒนาศักภาพ

เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2562 อบต.หนองแหนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร   “เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน”  ณ ห้องประชุมสภา..... วันที่ 20 ส.ค. 62 (ดูู 104)

โครงการเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562 นายสุดตา  ศรีจันทร์ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขต 4  อำเภอกุดชุม ได้ให้เกียรติเป็นประธานตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562  หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยชีวินอินทรีย์เพื่อ..... วันที่ 1 ต.ค. 61 (ดูู 104)