คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเทอดศักดิ์ สมภักดี
นายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 091-0151463


นายสุภาพร นาถาบำรุง
รองนายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 098 - 6402391


นายประวัติ ศรีละโคตร
รองนายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 092 - 3831082


นายศรีพร ชมพูทิพย์
เลขานุการ นายก อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 098-7677477