ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี  พ.ศ. 2534   ตำบลหนองแหน  แยกการปกครองออกจากตำบลคำน้ำสร้าง     อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน   และได้รับการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2540   มีที่ทำการอยู่เลขที่  119 หมู่ที่  1  ตำบลหนองแหน  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1.   สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ 52,256 ไร่   เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  26,602  ไร่   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดชุมอยู่ห่างอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ  60 กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
          ทิศเหนือ           จดตำบลท่าสีดา                        อำเภอหนองพอก        จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศใต้               จดตำบลโพนงาม,คำน้ำสร้าง       อำเภอกุดชุม              จังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันออก     จดตำบลคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม  และตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันตก       จดตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ และ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด      

การศึกษา     ในเขตตำบลหนองแหนมีโรงเรียน   ดังนี้
- ระดับก่อนวัยเรียน                    
         มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 2 แห่ง  เดิมสังกัดกรมการศาสนาปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนแล้ว
         มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแหน  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ บ้านหนองแหนหมู่ที่ 7
          - ระดับประถมศึกษา
 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน  คือ
   1. โรงเรียนบ้านหนองแหน        ตั้งอยู่ในหมู่ที่   1
   2. โรงเรียนบ้านโพนดินแดง       ตั้งอยู่ในหมู่ที่   3
   3. โรงเรียนบ้านโนนประทาย      ตั้งอยู่ในหมู่ที่   6
   4. โรงเรียนบ้านคำผักหนาม       ตั้งอยู่ในหมู่ที่   10
          - ระดับมัธยมศึกษา   คือ
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน  5   แห่ง

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีเขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10  หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด ประชากรแยก
ตามเพศ
ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
บ้านหนองแหน
บ้านคำผักกูด
บ้านโพนดินแดง
บ้านคำผักหนาม
บ้านโนนประทาย
บ้านโนนประทาย
บ้านหนองแหน
บ้านคำผักหนาม
บ้านโนนประทาย
บ้านคำผักหนาม
นายไพบูลย์  หมื่นทอง
นางอุทัย          ศรีลาดเลา
นายธงชัย         วงศ์อินตา
นายประจักษ์      ศรีชนะ
นายหลิน  ชนะวงษ์
นายวิชิต  สุขกำเนิด
นายบุญมาก  สว่างวงษ์
นายสมพร  หันประดิษฐ์
นายถาวร  ทองเฟื่อง
นายประเสริฐ  พันธ์เพชร
282
189
215
171
312
193
200
186
197
150
1,058
661
753
506
1,092
639
802
711
607
571
525
368
395
246
550
300
404
35
305
277
533
293
358
260
542
339
398
356
302
294
  รวม 1,991 7,400 3,725 3,675
( ที่มา :  สำนักทะเบียนอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  )

การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  คือ การทำนา  และการทำไร่ต่าง ๆ เช่น ปลูกยางพารา  อ้อย  แตงโม  มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส ฯ
จำนวนพื้นที่ในตำบล และพื้นที่การเกษตรตำบลหนองแหน  ดังนี้
ตำบลหนองแหนมีพื้นที่ทั้งหมด  52,256 ไร่  หมู่บ้านที่มีพื้นที่มากที่สุด คือหมู่ที่ 1 (9,831 ไร่) และพื้นที่ทางการเกษตรมีทั้งหมด  26,602 ไร่   

ตารางที่  1จำนวนพื้นที่ในตำบล และจำนวนพื้นที่การเกษตร ตำบลหนองแหน   จำแนกตามรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด**
(ไร่)
พื้นที่การเกษตร*
(ไร่)
1 บ้านหนองแหน 9,831 5,166
2 บ้านคำผักกูด 3,682 1,822
3 บ้านโพนดินแดง 4,477 2,303
4 บ้านคำผักหนาม 3,766 1,521
5 บ้านโนนประทาย 7,656 4,373
6 บ้านโนนประทาย 5,313 3,251
7 บ้านหนองแหน 3,891 2,045
8 บ้านคำผักหนาม 4,017 1,694
9 บ้านโนนประทาย 4,686 2,673
10 บ้านคำผักหนาม 4,937 1,754
 

รวม

52,256 26,602

ตารางที่ 2        จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตำบลหนองแหน        จำแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน อาชีพ
ทำนา ทำไร่ สวนยาง
1 บ้านหนองแหน 194 28 36
2 บ้านคำผักกูด 97 15 14
3 บ้านโพนดินแดง 100 24 30
4 บ้านคำผักหนาม 86 27 15
5 บ้านโนนประทาย 171 30 90
6 บ้านโนนประทาย 125 225 25
7 บ้านหนองแหน 150 10 5
8 บ้านคำผักหนาม 130 24 10
9 บ้านโนนประทาย, 120 240 120
10 บ้านคำผักหนาม 92 50 13
  รวม 1,265 673 358

การเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีเขตการปกครอง  จำนวน  10  หมู่บ้าน  สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หมู่ละ  2  คน   รวม  20  คน   และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนรวมทั้งรองนายก ฯ  เลขานุการ นายก อบต.หนองแหน  รวมจำนวน  4  คน
 
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้มีการได้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2556  ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  จำนวน 5,137 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  3,608  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.24
(ข้อมูลจากการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  ณ  วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2556
 
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
นายเทอดศักดิ์   สมภักดี
นายสุภาพร      นาถาบำรุง
นายประวัติ      ศรีละโคตร
นายศรีพร        ชมพูทิพย์
นายสำเนา       สุขเกษม
นายชาย          สว่างวงษ์
นายอำพันธ์      ทานะเวช
นายวิชัย          ทองทิพย์
นายไพบูลย์     หมื่นทอง
นายบุญมา       สารบรรณ
นายสัมฤทธิ์      เฉียบแหลม
นายไสว          คำแสง
นายปัญญา      วินทะไชย
นายประดิษฐ์    มัธรัตน์
นายนิคม         บุญคาร
นางสบาย          เวฬุวนาธร
นายประศาต      ภูพวง
นางทองใบ        กองทอง
นายสินสมุทร      หมื่นทอง
นายอดุลย์          จำเดิมสุข
นายถาวร       ทองเฟื่อง
นายสงวน       ไชยชนะ
นายญา           สว่างวงษ์
นายสมชาย      สาหินกอง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่  2
ส.อบต. หมู่ที่  2
ส.อบต. หมู่ที่  3
ส.อบต. หมู่ที่  3
ส.อบต. หมู่ที่  4
ส.อบต. หมู่ที่  5
ส.อบต. หมู่ที่  5
ส.อบต. หมู่ที่  6
ส.อบต. หมู่ที่  7
ส.อบต. หมู่ที่  8
ส.อบต. หมู่ที่  8
ส.อบต. หมู่ที่  9
ส.อบต. หมู่ที่  9
ส.อบต. หมู่ที่  10
ส.อบต. หมู่ที่  10
เลขานุการนายก อบต.

การสาธารณสุข
       ในตำบลหนองแหนมีโรงพยาบาลชุมชน   จำนวน  2  แห่ง   คือ
       1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผักกูด  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  2  บ้านคำผักกูด
       2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประทายตั้งอยู่ในหมู่ที่9 บ้านโนนประทาย
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ในตำบลหนองแหนมีสถานีตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่งคือสถานีตำรวจภูธรคำผักกูด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 137  คน   เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้องกันภัยในด้านต่างๆที่จะบรรเทาทุกข์ของประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และนำส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกุดชุม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
       ประชาชนตำบลหนองแหนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธ
ศาสนา มีวัดประจำทุกหมู่บ้านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีประเพณีของท้องถิ่นที่ประชาชนในตำบลได้ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีประเพณีตามเทศกาลดังนี้
- ประเพณีทอดถวายต้นเทียน ขับร้องสรภัญญะละตอบปัญหาธรรมมะ
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
- ประเพณีปฏิบัติธรรมถือศีล 5
- ประเพณีไหว้ปู่ตา
- ประเพณีบุญมหาชาติ
- ประเพณีบุญข้าวจี่ไหว้พระเจ้าใหญ่
- ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ
       - ตำบลหนองแหนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  สวยงามและหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในพื้นที่ป่าโพนงาม-ดงปอ คือ พื้นที่ป่าภูเพ  ประกอบด้วย  ภูทางเกวียน   ภูจ้อก้อ  ภูผาขาว  ภูผาด่าง  และภูน้อย  มีพื้นที่รวมประมาณ  8,000  ไร่   มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลลงสู่ห้วยแก้งกอก ห้วยแกว ลำน้ำยัง ห้วยแก้ง 

           1) แหล่งน้ำธรรมชาติ            ตำบลหนองแหนมีลำน้ำธรรมชาติ  8  สาย  ดังตารางที่  2
ตารางที่  2            แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลหนองแหน
ชื่อลำน้ำ ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ำ
ห้วยแสนพัน หมู่ 1 มีน้ำตลอดปี
ห้วยแก้ง หมู่ 2 มีน้ำตลอดปี
คำบักจึ หมู่ 3 มีน้ำตลอดปี
หนองเม็ก หมู่ 5 มีน้ำตลอดปี
ห้วยหลุบบึ้ง หมู่ 5 มีน้ำตลอดปี
ห้วยแก้งกอก หมู่ 6 มีน้ำตลอดปี
ห้วยตู๋เสี่ย หมู่ 7 มีน้ำตลอดปี
ห้วยหินฮาว หมู่ 1 มีน้ำตลอดปี

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม,
           2)  แหล่งน้ำสาธารณะ             มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำกกถุง)  เป็นอ่างเก็บน้ำที่กั้นระหว่างภูทางเกวียนกับภูผาต่าง    ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536  โดยกรมชลประทาน  มีความจุน้ำขนาด  1,226,360  ลบ.ม.   และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบลที่ใช้เพื่อการเกษตร  และยังเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป
ตารางที่  3               แหล่งน้ำสาธารณะในตำบลหนองแหน
ประเภทและชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ สภาพแหล่งน้ำ พื้นที่
ฝายคึกฤทธิ์ มีน้ำตลอดปี บ้านหนองแหน
ฝายห้วยแกว มีน้ำตลอดปี บ้านคำผักหนาม
ฝายห้วยขี้เหล็ก มีน้ำตลอดปี บ้านโนนประทาย
ฝายห้วยแสนพัน มีน้ำตลอดปี บ้านหนองแหน
อ่างเก็บน้ำหนองเต่า มีน้ำตลอดปี บ้านคำผักหนาม
อ่างกกกุง มีน้ำตลอดปี บ้านหนองแหน
ฝายเปรม มีน้ำไม่ตลอดปี บ้านหนองแหน
​ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม, 

3 )   แหล่งน้ำส่วนบุคคล     
                   -   บ่อน้ำตื้น     จำนวน         94          แห่ง
                   -   บ่อบาดาล    ประมาณ       124          แห่ง

​การสาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า  อยู่เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดชุม  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากบางครัวเรือนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลหมู่บ้านแต่จะใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แทน         
-ประปา ปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองแหนใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน  ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้านและที่โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  มีรายละเอียดดังนี้
ที่ บริเวณที่ตั้งประปา หมู่ที่ แหล่งน้ำดิบ ผู้รับผิดชอบ จำนวนถังประปา
1
2
3
4
5
บ้านหนองแหน
บ้านคำผักกูด
บ้านโพนดินแดง
บ้านหนองแหน
บ้านโนนประทาย
1
2
3
7
5,6,9
6
น้ำใต้ผิวดิน
น้ำใต้ผิวดิน
น้ำใต้ผิวดิน
น้ำใต้ผิวดิน
น้ำใต้ผิวดิน
น้ำผิวดิน
อบต.หนองแหน
อบต.หนองแหน
อบต.หนองแหน
อบต.หนองแหน
อบต.หนองแหน
อบต.หนองแหน
3
2
3
3
3
1

- การสื่อสาร          ตำบลหนองแหนมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  แต่ส่วนมากจะใช้ไม่ได้  ประชาชนจึงหันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วพื้นที่แล้ว  และที่ทำการไปรษณีย์ตำบล  จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านหนองแหน  ตำบลหนองแหน

ด้านเศรษฐกิจ
         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  80 % ของพื้นที่ทั้งหมด  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  30,000  บาท / คน / ปี    (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2559 )  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและบางส่วนไปประกอบอาชีพรับจ้าง
                             -หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
         - ปั้มน้ำมันขนาดกลาง                     จำนวน      3        แห่ง
         - ร้านค้าขนาดเล็ก                         จำนวน      39      แห่ง
         - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                จำนวน      7        แห่ง
         - โรงสีขนาดเล็ก                           จำนวน      10      แห่ง
            -กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
         - กลุ่มทอผ้าฝ้าย                            หมู่ที่     1          
         - กลุ่มสานกระติบด้วยกก                  หมู่ที่     1 
         - กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ                      หมู่ที่     2 
         - กลุ่มทอผ้าไหม                            หมู่ที่     3
         - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน                      หมู่ที่     4 
         - กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน                      หมู่ที่     5 
         - กลุ่มแปรรูปฟักทอง                       หมู่ที่       5,6,9    
         - กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน                          หมู่ที่     7          
         - กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม                    หมู่ที่     8 
         - กลุ่มทอเสื่อกก                            หมู่ที่     9
         - กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก                  หมู่ที่    7
สรุปอายุผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
หมู่ 60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ปี 90 ปีขึ้นไป ยอดรวม ชาย หญิง ยอดรวม
1 67 27 17 3 114 15 8 23
2 43 27 1 4 75 8 5 13
3 41 24 13 2 80 3 8 11
4 25 18 2 0 45 9 8 17
5 57 41 8 1 107 18 8 26
6 33 24 9 1 67 7 5 12
7 49 16 6 1 72 5 6 11
8 34 23 4 1 62 9 5 14
9 36 21 1 0 58 6 5 11
10 30 15 7 1 53 7 2 9
รวม 415 236 68 14 733 87 60 147
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 2886