ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ


ออนไลน์ : 5

Gallery :: ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 ราย
วันที่ : 30 กันยายน 63   View : 46