ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
      ๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
      ๒.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
      ๓.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน ๑ อัตรา
      ๔.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
 

 
โพสโดย : ณัฐดนัย   วันที่ : 5 มีนาคม 64   View : 122
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :