องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 5

รายการดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติ
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้ในตำบล
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
งบการเงิน
ตัวอย่าง/คู่มือการใช้บริการ E–Service
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
รายงานการประชุมสภา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการโอนงบประมาณ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หนังสือราชการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง