องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 2565 102
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 87
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 2565 70
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 2565 124
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 2565 96
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 2563 145
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 2563 136
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 2562 135
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 2562 193
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 2561 202
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 558