องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
010คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ   1 พ.ย. 2565 26
010คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวสารองค์การบริหารส่นตำบลหนองแหน   23 ต.ค. 2565 23
010คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้   10 ต.ค. 2565 47
010คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน   3 ต.ค. 2565 16
คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 2565 136
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 115
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 2565 93
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 2565 168
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 2565 138
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท   3 ก.พ. 2563 17