องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 2565 75
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 66
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 2565 50
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 2565 95
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 2565 72
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 2563 119
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 2563 110
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 2562 112
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 2562 171
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 2561 180
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 520