มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 65   25 เม.ย. 2565 91
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 2565 34
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 33
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 2565 25
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 2565 32
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 2565 36
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 63-64   29 เม.ย. 2564 131
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 2563 86
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 2563 80
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 2562 88
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 2562 143
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 2561 149
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 402