องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 65   25 เม.ย. 2565 114
13 คู่มือการดําเนินการและจัดทําแผนป้องกันฯ   6 ม.ค. 2565 41
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2565 39
13 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด   5 ม.ค. 2565 30
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   5 ม.ค. 2565 37
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี   5 ม.ค. 2565 45
31 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 63-64   29 เม.ย. 2564 139
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลียนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ   20 ต.ค. 2563 94
การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน   20 ต.ค. 2563 84
29 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   5 ธ.ค. 2562 91
29 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ม.ค. 2562 151
13 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ก.พ. 2561 155
13 การใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 412