องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวประภาพร บุญจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 080-7282236


นางสาวประภาพร บุญจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 080-7282236


ว่าง
-
เบอร์โทร : -


นางสาววิรัลพัชร ข่วงทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 062-2964322


นางสาววาสนา เนตรหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 091-8323644


นางนงนุช สว่างวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 093-4879161


นางชนัดดา ชุมนุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 091-8605530


นายสวัสดิ์ มีอุดม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
เบอร์โทร : 093-5218793


นางสาวดาราหวัน มิตตุลาคาร
คนงาน
เบอร์โทร : 087-5588879