องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวภารดี ตรีกุล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 094-3810791


นางสาวภารดี ตรีกุล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 094-3810791


ว่าง
ครู
เบอร์โทร :


นางดวงหทัย ศรีวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 083-3861822


นางนนทิยา บุญศรี
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 061-1010313


นางเดือนเพ็ญ เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 062-1609185


นางประกายแก้ว ศรีแจ่ม
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-0123275


นางยุพิน บุญไสว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 097-3352710


นางสาวสุมาลัย รากทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 096-4430438


นางอุมาภรณ์ วงษ์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 084-8302953


นางศุภรัตน์ วงศ์อินตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 087-2277370


นางขันแก้ว พันธ์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 095-1626017