องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายเทอดภูมิ สมภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 062-9916936


นายเทอดภูมิ สมภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 062-9916936


นายฉลอง จำลองโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 083-3685769


จ่าสิบโท ธวัชชัย ฉัตรสุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 085-9291400


นางจินตรา ประสานคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 082-3021996


นางประภัสสร ศรีโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 086-0262528


นายหนูการ หอมทรัพย์
ยาม
เบอร์โทร : 093-5248504


นายศุภกร หมื่นทอง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 098-6605106


นายประสิทธิชัย สว่างวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 091-8302173