องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
"ตำบลหนองแหนเป็นตำบลเข้มแข็ง    การคมนาคมสะดวก   มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์    เศรษฐกิจดี    มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์"


๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑.๒ ดําเนินการจัดสร้างระบบประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

๑. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑.
 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยการขุดลอก สระ อ่างเก็บน้ำ หรือบ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๑.
 จัดทําผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ

 ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทํางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
๓.๓ ให้การส่งเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.
 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
๓.
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ เช่น การจัดกีฬาประจำตำบลฯ การจัดกีฬาระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น
 
๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนโครงการในการพัฒนาตําบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

๕. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๕.๒ ทะนุบํารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตําบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.
 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บําบัดฟื้นฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๔ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 1289