องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหนอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 21 พ.ค. 2567 (ดูู 83)

on Gitf policy

on Gitf policy... วันที่ 14 พ.ค. 2567 (ดูู 34)

การดำเนินกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกในชุมชนครัวเรือน

การดำเนินกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกในชุมชนครัวเรือน... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 16)

อบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

อบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 19)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567  นายเฉลิม  วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร.ตำบลหนองแหน  และกลุ่ม รสทป. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 โดยมีนายอดิศักดิ์ นามวงค..... วันที่ 19 มี.ค. 2567 (ดูู 310)

พิธีส่งมอบบ้าน โครงการ 72 บ้านทหารไทยฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ร่วมกับผู้นำชุมชน และกรมทหารราบที่ 16 กองพลทหารราบที่ 6 ได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ 72 บ้านทหารไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ณ บ้านโพนดินแดง หมู่..... วันที่ 1 มี.ค. 2567 (ดูู 94)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน นำโดย นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย..... วันที่ 22 ก.พ. 2567 (ดูู 40)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน โดย นายเฉลิม  วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านโนนประทาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินจากเศษวัสดุเหลือใช้ ... วันที่ 6 ต.ค. 2566 (ดูู 504)

จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2567

โครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2567... วันที่ 24 เม.ย. 2566 (ดูู 56)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 14)

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน   ขอสนับสนุนให้มีส่งเสริมการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างไม่มีการกีดกัน จึงขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ... วันที่ 16 พ.ย. 2565 (ดูู 24)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... วันที่ 30 ส.ค. 2565 (ดูู 340)

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 14 ส.ค. 2565 (ดูู 315)

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 18  เมษายน 2565  นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศนโยบายคุ..... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 233)

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 ราย... วันที่ 30 ก.ย. 2563 (ดูู 229)