องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี  พ.ศ. 2534   ตำบลหนองแหน  แยกการปกครองออกจากตำบลคำน้ำสร้าง     อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน   และได้รับการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2540   มีที่ทำการอยู่เลขที่  119 หมู่ที่  1  ตำบลหนองแหน  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

1.   สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ 52,256 ไร่   เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  26,602  ไร่   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดชุมอยู่ห่างอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ  60 กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
          ทิศเหนือ           จดตำบลท่าสีดา                        อำเภอหนองพอก        จังหวัดร้อยเอ็ด
          ทิศใต้               จดตำบลโพนงาม,คำน้ำสร้าง       อำเภอกุดชุม              จังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันออก     จดตำบลคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม  และตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
          ทิศตะวันตก       จดตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ และ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด      

การศึกษา     ในเขตตำบลหนองแหนมีโรงเรียน   ดังนี้
- ระดับก่อนวัยเรียน                    
         มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 2 แห่ง  เดิมสังกัดกรมการศาสนาปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนแล้ว
         มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแหน  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ บ้านหนองแหนหมู่ที่ 7
          - ระดับประถมศึกษา
 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน  คือ
   1. โรงเรียนบ้านหนองแหน        ตั้งอยู่ในหมู่ที่   1
   2. โรงเรียนบ้านโพนดินแดง       ตั้งอยู่ในหมู่ที่   3
   3. โรงเรียนบ้านโนนประทาย      ตั้งอยู่ในหมู่ที่   6
   4. โรงเรียนบ้านคำผักหนาม       ตั้งอยู่ในหมู่ที่   10
          - ระดับมัธยมศึกษา   คือ
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน  5   แห่ง

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีเขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 10  หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  คือ การทำนา  และการทำไร่ต่าง ๆ เช่น ปลูกยางพารา  อ้อย  แตงโม  มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส ฯ
จำนวนพื้นที่ในตำบล และพื้นที่การเกษตรตำบลหนองแหน  ดังนี้
ตำบลหนองแหนมีพื้นที่ทั้งหมด  52,256 ไร่  หมู่บ้านที่มีพื้นที่มากที่สุด คือหมู่ที่ 1 (9,831 ไร่) และพื้นที่ทางการเกษตรมีทั้งหมด  26,602 ไร่   

การเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีเขตการปกครอง  จำนวน  10  หมู่บ้าน  สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หมู่ละ  1  คน   รวม  10  คน   และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนรวมทั้งรองนายก ฯ  เลขานุการ นายก อบต.หนองแหน  รวมจำนวน  4  คน
 
การสาธารณสุข
       ในตำบลหนองแหนมีโรงพยาบาลชุมชน   จำนวน  2  แห่ง   คือ
       1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผักกูด  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  2  บ้านคำผักกูด
       2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประทายตั้งอยู่ในหมู่ที่9 บ้านโนนประทาย
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ในตำบลหนองแหนมีสถานีตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่งคือสถานีตำรวจภูธรคำผักกูด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 137  คน   เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้องกันภัยในด้านต่างๆที่จะบรรเทาทุกข์ของประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และนำส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกุดชุม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
       ประชาชนตำบลหนองแหนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธ
ศาสนา มีวัดประจำทุกหมู่บ้านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีประเพณีของท้องถิ่นที่ประชาชนในตำบลได้ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีประเพณีตามเทศกาลดังนี้
- ประเพณีทอดถวายต้นเทียน ขับร้องสรภัญญะละตอบปัญหาธรรมมะ
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
- ประเพณีปฏิบัติธรรมถือศีล 5
- ประเพณีไหว้ปู่ตา
- ประเพณีบุญมหาชาติ
- ประเพณีบุญข้าวจี่ไหว้พระเจ้าใหญ่
- ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ
       - ตำบลหนองแหนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  สวยงามและหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในพื้นที่ป่าโพนงาม-ดงปอ คือ พื้นที่ป่าภูเพ  ประกอบด้วย  ภูทางเกวียน   ภูจ้อก้อ  ภูผาขาว  ภูผาด่าง  และภูน้อย  มีพื้นที่รวมประมาณ  8,000  ไร่   มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลลงสู่ห้วยแก้งกอก ห้วยแกว ลำน้ำยัง ห้วยแก้ง     มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำกกถุง)  เป็นอ่างเก็บน้ำที่กั้นระหว่างภูทางเกวียนกับภูผาต่าง    ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536  โดยกรมชลประทาน  มีความจุน้ำขนาด  1,226,360  ลบ.ม.   และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในตำบลที่ใช้เพื่อการเกษตร  และยังเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป

​การสาธารณูปโภค
- ไฟฟ้า  อยู่เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดชุม  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากบางครัวเรือนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลหมู่บ้านแต่จะใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แทน         
-ประปา ปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองแหนใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน  ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้านและที่โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  มีรายละเอียดดังนี้

- การสื่อสาร          ตำบลหนองแหนมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  แต่ส่วนมากจะใช้ไม่ได้  ประชาชนจึงหันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วพื้นที่แล้ว  และที่ทำการไปรษณีย์ตำบล  จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านหนองแหน  ตำบลหนองแหน

ด้านเศรษฐกิจ
         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  80 % ของพื้นที่ทั้งหมด  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  30,000  บาท / คน / ปี    (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2559 )  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและบางส่วนไปประกอบอาชีพรับจ้าง
                          
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 5525