องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2561 207
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2561 263
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 2561 214
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 2561 213
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 2561 236
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2561 354
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2561 200
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2561 208
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2561 201
การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 6076