มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
17 การให้บริการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์   16 มี.ค. 2565 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 2563 42
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2561 133
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2561 134
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 2561 131
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 2561 134
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 2561 142
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2561 274
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2561 127
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2561 128
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2561 128
13 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 3468