องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
17 การให้บริการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์   16 มี.ค. 2565 68
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 2563 48
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2561 135
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2561 146
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 2561 137
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 2561 142
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 2561 146
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2561 280
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2561 131
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2561 135
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2561 133
13 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 3827