องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
16 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน   10 เม.ย. 2566 312
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทริต ปี 66 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 289
10 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   25 ต.ค. 2565 28
17 การให้บริการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์   16 มี.ค. 2565 133
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 2563 150
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2561 186
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2561 187
การรับชำระภาษีป้าย   1 ก.พ. 2561 184
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ก.พ. 2561 188
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ก.พ. 2561 194
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2561 329
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2561 174
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2561 186
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2561 179
13 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน   1 ก.พ. 2561 5448