องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายประศาต ภูพวง
ประธานสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0810737100


นางคำตา นาถาบำรุง
รองประธานสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0895786056


นางธิกุลรัตน์ ศรีจันทร์
เลขานุการสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 098-2131169


นางสำราญ งามสง่า
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0962824977


นายประดิษฐ เหนือคูเมือง
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0895275051


นายดลตรี พิลาภ
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0856767609


นายนิคม บุญคาญ
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0631833677


นายสุพี วงศ์พิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0854796922


นายสินสมุทร หมื่นทอง
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0935704822


นางคำมี พรมลี
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0883711829


นายจงกล ศิริ
สมาชิกสภา อบต.หนองแหน
เบอร์โทร : 0624035496