องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ


นางพุฒตาล ชนะวงษ์
จพง.สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร : 092-9185801


นางพุฒตาล ชนะวงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 092-9185801