องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ออนไลน์ : 7

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562   1 ก.ค. 2562 195
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   1 ก.ค. 2562 180
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 2559   1 ก.ค. 2562 176
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557   1 ก.ค. 2562 177
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม   1 ก.ค. 2562 197
ระเบียบเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4   1 ก.ค. 2562 174
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   1 ก.ค. 2562 165
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561   1 ก.ค. 2562 207
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2560   1 ก.ค. 2562 175
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   1 ก.ค. 2562 165
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   1 ก.ค. 2562 161
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   1 ก.ค. 2562 181
กฎกระทรวง 7 ฉบับ   1 ก.ค. 2562 182
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   1 ก.ค. 2562 166
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   1 ก.ค. 2562 161
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)   1 ก.ค. 2562 153