องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 เม.ย. 2567 24
รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 เม.ย. 2567 23
​ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 25 มี.ค. 2567 21
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 28 ก.พ. 2567 40
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 23 ก.พ. 2567 35
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 23 ก.พ. 2567 34
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 23 ก.พ. 2567 33
ประกาศ อบต.หนองแหน เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 20 พ.ย. 2566 285
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS 20 ต.ค. 2566 271
รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ต.ค. 2566 17
รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ต.ค. 2566 15
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 7 ส.ค. 2566 337
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 25 ต.ค. 2565 318
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2565 24 ต.ค. 2565 316
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 24 ต.ค. 2565 307
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 20 ต.ค. 2565 333
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 30 ส.ค. 2565 71
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโณคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 17 ส.ค. 2565 84
รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแหน 17 ส.ค. 2565 74
ฐานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา 9 ส.ค. 2565 72
การดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 29 ก.ค. 2565 49
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแหน 17 ก.ค. 2565 52
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5 ก.ค. 2565 56
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 มิ.ย. 2565 60
แบบแสดงผลการดำเนินการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแหน 14 มิ.ย. 2565 71
กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 11 พ.ค. 2565 74
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลหนองแหน 3 มี.ค. 2565 45
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ 10 ก.พ. 2565 48
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 2564 209
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2564 20 ต.ค. 2564 262