องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 7 ส.ค. 2566 30
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 25 ต.ค. 2565 34
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2565 24 ต.ค. 2565 41
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 24 ต.ค. 2565 25
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 20 ต.ค. 2565 45
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 30 ส.ค. 2565 21
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโณคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 17 ส.ค. 2565 35
รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแหน 17 ส.ค. 2565 24
ฐานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา 9 ส.ค. 2565 29
การดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 29 ก.ค. 2565 15
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแหน 17 ก.ค. 2565 15
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5 ก.ค. 2565 15
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 มิ.ย. 2565 19
แบบแสดงผลการดำเนินการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแหน 14 มิ.ย. 2565 29
กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 11 พ.ค. 2565 33
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลหนองแหน 3 มี.ค. 2565 10
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ 10 ก.พ. 2565 16
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 2564 166
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2564 20 ต.ค. 2564 205
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน 6 ต.ค. 2564 398
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง 1 ต.ค. 2564 368
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ต.ค. 2564 11
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 17 พ.ย. 2563 204
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563 5 พ.ย. 2563 317
ประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 11 ส.ค. 2563 330
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 15 มิ.ย. 2563 320
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พศ.2563 28 พ.ค. 2563 311
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) 20 มี.ค. 2563 375
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 ม.ค. 2563 348
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 20 ม.ค. 2563 237