องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล (การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85 - 013 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - ภูหินแม่ช้าง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85 - 013 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - ภูหินแม่ช้าง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85 - 013 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - ภูหินแม่ช้าง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2567
จ้างงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-0004 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านหนองแหน-บ้านโนนหาด หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุไฟฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างงานขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างงานขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างงานเกรดปรับแต่งถนนลูกรังบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน บธ 7035 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บธ 7035 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85 - 013 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - ภูหินแม่ช้าง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 2 เม.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
อาหารเสริม(นม) 27 มี.ค. 2567
จ้างงานเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 5 บ่อ ภายในเขตตำบลหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
จ้างงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำผักกูด-ดงสำราญ บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน กฉ 5159 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายแยกโนนประทาย-ทรัพย์เจริญ -วัดประดู่ธรรม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
จ้างงานเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายนาพ่อเซ็ง ทองแสง บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนซอยคุ้มเนินสำราญ บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนประทาย (ซอยบ้านนางทำมา ชมภูทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของที่ระลึก (โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2567
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.หนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศดว.โนนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศดว.คำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าพุทธิคุณ-ถนนเชื่อม(บ้านหนองแหน-บ้านทรายทอง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำผักหนาม-ห้วยแกว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตัน พลยาง หมู่ที่ 8 บ้านคำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567