องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อาหารเสริม(นม) 22 ก.ย. 2566
อาหารเสริม(นม) 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.หนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศดว.โนนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศดว.คำผักหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างงานขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา สายบ้านนายพุทธา สีดามาตย์ - บ้านนางสาวอรอุมา นาถาบำรุง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างงานขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา สายบ้านคำผักหนาม-ทางไปบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-007 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 - โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างงานวางท่อเมนต์ส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านคำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 (ถนนซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ จันเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.หนองแหน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโพนดินแดง (สายข้างโรงเรียนบ้านโพนดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-007 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 - โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-007 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 - โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-007 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 - โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 10 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
อาหารเสริม(นม) 3 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายอำคา เกตุมาชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างงานลงลูกรังถนนลูกรัง ถนนสายนาพ่อศุภชัย สุขกำเนิด บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายห้วยบุ่งไหลตอนบน บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
จ้างงานเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3,5,6 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
จ้างงานก่อสร้างถนนดิน ถนนสายบ้านพ่อแหลม พ้นทุกข์ - ไร่นายทวี ทานะเวช หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
จ้างจ้างค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม และค่าดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2566
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - เนินสำราญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
จ้างงานปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนลูกรังสายแยกหนองเม็ก-เนินสำราญ บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566