องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

Nongnaekut Subdistrict Administration Organization

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019


ออนไลน์ : 3

Gallery :: การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเฉลิม วันธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแหน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเริ่มระบาดในเขตพื้นที่ตำบลหนองแหน โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนและเจ้าหน้าที่ อสม.ได้สนับวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆที่มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ
วันที่ : 15 มีนาคม 2565   View : 99